VIDEO

Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

 
Při zpracování Vašich osobních údajů se řídíme Nařízením č. (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracovaní osobných údajů (dále jen „Zákon“).
 
Správcem osobních údajů je: Nové Budějovice s.r.o, IČO: 09415653, sídlo: Pod Můstkem 884/6, 252 19 Rudná, IČ: 09415653 (dále jen „Správce“).

Subjekt osobních údajů: je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby nebo osoba, která vyplnila kontaktný formulár na stránce www.dubicnypotok.cz (dále aj „subjekt osobních údajů“ nebo „Subjekt“).
 
Zpracováváme údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefon a o který byt nebo obchodní prostor máte zájem.  Námi zpracovávané osobní údaje tak získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete v rámci registrace do služby a Vaší činnosti v rámci rozhraní služby, nebo z individuální korespondence s Vámi).
 
Dalšími údaji, které jsou zpracovávány při zobrazení webových stránek Správcu se ve Vašem koncovém zařízení přes otevřený prohlížeč automaticky a bez vašeho přičinění na server naší webové stránky pošle
• IP-adresa použitého koncového zařízení,
• datum a čas přístupu,
• název a URL otevřeného souboru,
• webová stránka / aplikace, z níž se uskutečnil přístup (tzv. Referrer-URL),
• Vámi použitý prohlížeč a příp. operační systém Vašeho PC s přístupem na internet,
• název poskytovatele internetového připojení.
Výše uvedené údaje se zároveň dočasně uloží do paměti v tzv. Log-file souborech (protokolové soubory) pro následující účely:
• zajištění nerušeného spojení,
• zajištění komfortního užívání naší webové stránky / aplikace,
• vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.
Právním základem pro zpracování IP-adresy je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Náš oprávněný zájem vyplývá z uvedených účelů zpracování osobních údajů.

Účel spracovania osobních údajů:
 • Evidence osobních údajů z kontaktního formuláře na byty/obchodní prostory - zpracování osobních údajů Subjektů je nezbytné k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost Subjektů. Primárním účelem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy, na žádost Subjektů, který má zájem o koupu bytu/obchodního prostoru.
 • V této souvislosti budou údaje dále používány
 • k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů Správce,
 • pro kontrolu činnosti našich zaměstnanců (zejména údaje o kontaktech se smluvním partnerem), compliance a whistleblowing,
 • pro statistické účely (a to obvykle údaje o výši plnění a počtu uzavřených smluv a dále např. počtu schůzek našich zaměstnanců s partnerem),
 • další rozvoj služeb Správce, a to buď služby, které se týká uzavřená smlouva, nebo vnitřních administrativních postupů Správce,
 • údaje (zejména získané z elektronické komunikace s partnerem, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem IT bezpečnosti Správce,
 • za účelem plnění jejích právních povinností, zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (a to jak partnera či osob za něj jednajících, zde se jedná o doložení splnění povinností Správce podle Nařízení), předpisů o regulaci reklamy atp..
 • přímý marketing - účelem přímo marketingu je informovanost subjektu osobních údajů jako potenciálních klientů o novinkách týkajících prodeje nemovitosti o kterou projevila dotyčná osoba zájem. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro přímý marketing je výslovný souhlas subjektu osobních údajů, který lze odvolat.
 
Poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout souhlas se zpracováním:
V případě zájmu subjektu osobních údajů o koupi nemovitosti (bytu/obchodního prostoru) je dotyčná osoba povinna poskytnout mail nebo telefonní číslo a na základě těchto údajů, začne Správce provádět opatření nezbytná před uzavřením smlouvy. Vyplnění a odeslání formuláře se považuje za žádost dotyčné osoby k provedení opatření Správcem před uzavřením kupní smlouvy k nemovitosti, o kterou projevila dotyčná osoba zájem.  V případě marketingu Subjekt může a nemusí souhlas udělit.
 
Souhlas subjektu osobních údajů:
V pŕípade vyplnení formuláře není nutný samostatní souhlas Subjektu, nakolik účel zpracování osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu osobních údajů. Žádost je v tomto případe vyplnení formulář.
V případě, že Subjekt udělí Správcovi souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely přímo marketingu, tak se má za to, že souhlas subjektu osobních údajů byl udělen dobrovolně, vážně, určitě a srozumitelně za podmínek podle obsahu tohoto prohlášení. Subjekt osobních údajů si před udělením souhlasu přečetl prohlášení o osobních údajů a s jeho obsahem souhlasí.
 
Právní základ zpracování:
Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v čl. 6 Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. V našem prípade je v prvním řade zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohto Subjektu. Druhém případe spracovní osobních údajů pro účel marketigu, je nevyhnutní Váš souhlas. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné další právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu (v prípade marketingu), máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Právním základem zpracování osobních údajů Subjektů jsou kroky pro uzavřetí smlouvy a plnění smlouvy.

Obchodní sdělení (newslettery):

Údaje o současných či minulých uživatelích našich služeb či o osobách, které nám k tomu udělily souhlas, budeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailových newsletterů dané služby. Zasílání newsletterů není obvykle časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom Vám takové newslettery již dále nezasílali, nebudeme Vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme Vám tyto nabídky zasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět pro nás).
Za účelem zasílání tzv. obchodních sdělení o Vás budeme zpracovávat tyto osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu a případně přehled e-mailů, které jsme Vám zaslali. V této souvislosti můžeme v přiměřeném rozsahu využít i další Vámi zadané údaje v rámci naší služby pro to, abychom si Vás zařadili do obecné skupiny osob s podobnými preferencemi a mohli v některých případech omezit Vám zasílaná obchodní sdělení pouze na ta, která by Vás mohla zajímat. Tyto údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tedy za účelem tzv. přímého marketingu.
 
Obchodní sdělení Vám budeme zasílat v přiměřených intervalech, obvykle cca 1x měsíčně. Obsahem newsletterů jsou informace týkající se naší služby, dalších webových služeb naší společnosti a případně zajímavé nabídky související s tématem našeho serveru. Zasílání takovýchto sdělení budete moci kdykoliv odmítnout proklikem z každé doručené zprávy, případně můžete kdykoliv jejich zasílání odmítnout odesláním e-mailu s textem „nepřeji si dostávat newslettery“ na e-mail office@dubicnypotok.cz, v takovém případě bude e-mailová adresa, z níž tato zpráva přišla, odhlášena z našeho newsletteru.
V souvislosti se zasíláním e-mailů ukládají služby zasílající e-maily také obvykle informaci o tom, zda došlo k otevření e-mailu, kdy se tak stalo a jak jste na e-mail reagovali, dále informace o Vaší IP adrese a přibližné geolokaci, případně verzi Vašeho systému. Tyto informace jsou užívány za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti a přímého marketingu (abychom mohli obsah e-mailů upravovat tak, aby obsahovaly pro Vás zajímavé informace).
Údaje o tom, že jsme Vám zprávy zasílali a na jakém základě, případně i seznam zasílaných zpráv, budeme zpracovávat pro účely naší IT bezpečnosti, ochranu našich práv a práv třetích osob a doložení požadavků stanovených právními předpisy na ochranu osobnosti ještě po přiměřenou dobu poté, kdy vyslovíte se zasíláním takových zpráv nesouhlas (nejvýše cca 4 roky).

Využívání tzv. cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies (anglicky koláček, sušenka) – malá množství dat, která naše servery posílají Vašemu počítači.   Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.
 
Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti prohlížeče a obsahují údaje o návštěvě webové stránky. Tyto soubory jsou anonymní a obsahují údaje, jakými jsou například jazyk, prohlížeč a další nastavení při zobrazení stránky. Cookies, které váš prohlížeč odesílá k nám, slouží k analyzování chování uživatelů na našich webových stránkách a na zlepšení a zjednodušení jejich použitelnosti.
Změnu nastavení v používání cookies lze uskutečnit v rámci každého internetového prohlížeče v jeho nastavení. Odstraněním nebo zablokováním cookies budete moci navštívit naše webové stránky, ale některé funkce nemusí pracovat správně. Informace o tom, jak vymažete soubory cookie na svém počítači, najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče nebo výrobce koncového zařízení. Naše webové stránky mohou obsahovat i obsah třetích stran, například služby společnosti Facebook nebo videa portálu YouTube. Tyto třetí strany mohou používat soubory cookie během Vaší návštěvy naší webové stránky, a tak shromažďovat informace o jejím používání.
Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.

Cookies používáme k uložení osobních nastavení, k testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání služeb, ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě, k uložení registračních informací, k doručování relevantního obsahu našich stránek.

 
Informace o právech subjektu osobních údajů:
Právo požadovat od Správcu přístup k osobním údajům, které se Vás týkají: Subjekt osobních údajů má právo získat od Správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuté zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace; pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů, nebo pokud to není možné, kritéria pro její určení; o existenci práva požadovat od Správcu opravu osobních údajů týkajících se Subjektu nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti takovému zpracování; právo podat stížnost orgánu dozoru; pokud osobní údaje nebyly získány od Subjektu údajů, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj; existence automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení a v těchto případech srozumitelné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání pro Subjekt. Správca poskytne kopii osobních údajů, které se zpracovávají. Za jakékoli další kopie, o které Subjekt požádá, může požadovat přiměřenou náhradu odpovídající správním nákladům na zpracování žádosti.
Právo na opravu osobních údajů: Subjekt má právo na to, aby Správca bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účely zpracování má Subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.
Právo na vymazání (právo "na zapomenutí"): Subjekt má také právo, aby Správca bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají a Správca je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány; b) Subjekt odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání; c) Subjekt odmítá zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo Subjekt  odmítá zpracování podle čl. 21 odst. 2 nařízení; d) osobní údaje zpracovány nezákonně; e) osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému Správca podléhá; f) osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.
Správca osobní údaje dotčených osob nezveřejňuje. Pokud by omylem došlo vyzrazení osobních údajů, tyto je povinen ihned vymazat. Právo na vymazání se nepoužije, pokud je zpracování nezbytné: a) pro uplatnění práva na svobodu projevu a na informace; b) ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému Správca podléhá, ​​nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Správcovi; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i), jakož i čl. 9 odst. 3 Nařízení; d) pro účely archivace) ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 Nařízení GDPR, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené výše znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo e) na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
Právo na omezení zpracování: Subjekt má právo na to, aby Správca omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů: a) Subjekt napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Správcovi ověřit správnost osobních údajů; b) zpracování je protizákonné a Subjekt zpochybňuje výmazu osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití; c) Správca již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je Subjekt na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků; d) Subjekt zpochybnil zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Správcu převažují nad oprávněnými důvody Subejktu. Pokud se zpracování v souladu s výše omezeným omezilo, takové osobní údaje s výjimkou uchovávání zpracovávají pouze se souhlasem Subjektu nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. Subjekt, kterí dosáhl omezení zpracování v souladu s výše uvedeným, Správca informuje před tím, než bude omezení zpracování zrušeno.
Právo na přenositelnost údajů: Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu správcovi, aniž její Správca, kterému se tyto osobní údaje poskytli, bránil, pokud: a) se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a b) pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky. Subjekt má při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho Správcu druhému správcovi, pokud je to technicky možné. Uplatňováním práva není dotčen čl. 17 Nařízení. Uvedené právo se nevztahuje na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Správcovi. Právo na přenositelnost údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva ostatních.
• Právo namítat proti zpracování včetně namítat proti profilování (pokud se provádí): Subjekt  osoba má právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení včetně namítat proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. Správca nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Subjektu, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, Subjekt má právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud Subjekt odmítá zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje se už na takové účely nesmí zpracovávat.
 
Pokud obdržíme takovou žádost k právem subjektu osobních údajů, nebo k odvolání souhlasu so spracúvaním, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost  není v určitých případech stanovených Nařízením povinno zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme:
Uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.
Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv. Kontaktní údaje na podaní: office@dubicnypotok.cz.
V případě, kdy se subjekt osobních údajů domnívá, že Správca zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz) či má právo požádat o soudní ochranu.
 
Zpřístupnení osobných údajů:
Osobní údaje Subjektov Správca nebude poskytovat žádným třetím osobám, které nebudou uvedené v tomto prohlášení. Příjemcem osobních údajů Subejktů okrem Správcu jsou:
 • společnost Bydlet s.r.o., sídlo:   Široká 451/29, 370 01 České Budějovice, korespondenční adresa: Žižkova 12, 370 01 České Budějovice, realitní kancelář, která bude vyřizovat žádosti Subjektů a bude obude ochraňovat osobní údaje Subjektů v rozsahu těchto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • dodavatelům externích služeb pro Správcu (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných Správcem, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Správcu,
 • v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům Správcu a auditorům Správcu, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb Správci,
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.
 
Zodpovední osoba – kontaktné údaje Správcu:
Nové Budějovice s.r.o, IČO: 09415653, sídlo: Pod Můstkem 884/6, 252 19 Rudná, IČ: 09415653
Mail:  office@dubicnypotok.cz. 
Telefonický kontakt: aktuálny je vždy zverejnený na stránke www.dubicnypotok.cz .
 
Automatizované individuální rozhodování:
Správca nevyužívá žádný z postupů automatizovaného individuálního rozhodování a ani profilování.
 
Doba zachování osobních údajů:
Osobní údaje se zpracovávají pouze nezbytnou dobu.
Vaše údaje v případe zpracování na právním základe nezbytné pro splnění smlouvy  budou zpracovávány maximálne po dobu 10 let, ak právní predpis neurčuje jinak. V případe souhlasu pro marketingové účely budou zpracovávány po dobu 4 let, ak právní predpis neurčuje jinak, nebo nedojde k odvolání souhlasu Subjektu.
 
 
Platné odo dne 26.11.2020
 
Nové Budějovice s.r.o.